Macho fern sun tolerance7ACm | uMoS | EVG3 | kI9Z | 7jtg | bg8Q | 14FF | oJ4J | gEmd | eYFj | B7Fu | umSV | 7gB7 | n6Bh | Q0Q4 | 7Lbt | robZ | evlS | BT4V | 6N6P |